Smluvní Podmínky

CreDeMa ICC je ochotná poskytovat pouze produkty a služby, které akceptujete ve smluvních podmínkách v této smlouvě. Přečtěte si ji prosím pozorně, protože se dotýkají Vašich zákonných práv a prostředků.

1. Přehled.

Následující dohoda/smlouva je uzavřena mezi Vámi (Zákazník nebo Vy) a CreDeMa ICC s.r.o. (ltd.), (CreDeMa), společnost s ručením omezením, DIC CZ24266205, která má sídlo na: Revolucní 1003/1, 110 00, Praha 1, Česká Republika, a je platná dnem elektronického přijetí. Smlouva upravuje podmínky pro používání této webové stránky, produktů a služeb (společně „služby“) nalezených na této stránce, a stojí vedle (nenahrazuje) jakýchkoliv jiných smluvních podmínek, které používáte pro nákup určité služby.

Vaše elektronické přijetí a/nebo používání těchto služeb znamená, že jste si smlouvu přečetli, rozumíte jí a souhlasíte s ní, a zavazujete se splnit smluvní podmínky stejně jako  zásady zveřejněné na webové stránce, a že touto akceptací  se ruší všechna předchozí  ujednání mezi Vámi a CreDeMou, a budou nahrazena touto smlouvou. CreDeMa dle svého uvážení může odmítnout poskytování služeb komukoliv, kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu. Pokud toto právo CredeMa uplatní, nebude Vám účtovat za služby a/nebo Vám vrátí již zaplacenou částku za měsíc, v kterém toto právo využila. Pokud používáte pro usnadnění nákupu objednávku nebo jiný objednávkový dokument, je tento dokument  začleněn pouze do míry, do jaké identifikuje nakupovanou službu, všechny ostatní podmínky zahrnuté v takovém dokumentu, budou zamítnuty CreDeMou.

CreDeMa, na základě svého vlastního a úplného uvážení, může kdykoliv měnit nebo upravit tuto smlouvu, a firemní politiku a/nebo specifické podmínky pro služby, které jsou v tomto dokumentu obsaženy, tyto změny vstupují v platnost okamžitě, a musí být schváleny: (i) když bude zasláno oznámení emailem, že jsme provedli aktualizace nebo změny, (ii) elektronická akceptace Smlouvy po takových změnách nebo úpravách, jak je uvedeno v datumu „poslední revize“, (iii) při využití jakékoliv  naší služby po tom, co byly nové podmínky zveřejněny na stránkách Credema-icc.com.

2. Doporučení

CreDeMa může někdy doporučit software třetí strany nebo jiný produkt či službu, je to na Vašem zvážení. CREDEMA NEZASTUPUJE A NEDÁVÁ ZÁRUKU NA VÝROBKY A SLUŽBY NEZAKOUPENÉ OD CREDEMY. Použití takových výrobků a služeb se řídí podmínkami dohodnutými s poskytovatelem těchto výrobků a služeb.

3. Aktualizace softwaru

Občas provede CreDeMa z mnoha důvodů aktualizace softwaru spojené se službami, zahrnující: (a)vyřešení chyb nebo problémů v předchozích verzích, (b) vylepšení funkcí nebo prvků. Nemůžeme zaručit, že tyto aktualizace neovlivní Vaše používání služeb, a že nepřinese nové neznámé chyby v softwaru.

Poskytujeme technickou podporu pro nejnovější aktualizace verze softwaru spojeného se službami. Někdy můžeme poskytovat podporu i pro starší verze, ale vyhrazujeme si právo tuto podporu kdykoliv přerušit i bez předchozího oznámení.

4. Použití zákazníkova jména a ochranné značky

Zákazník tímto uděluje společnosti CreDeMa výhradní právo a licenci pro použití zákazníkova jména,  značky, a ochranné známky, značky služeb = souhrnně „ochranné známky“, jsou uvedeny v obsahu zákazníka nebo jinak poskytovány CreDeMou v souvislosti s touto smlouvou: (a) na stránkách CreDeMy, (b) tištěná nebo online reklama, propagace, adresáře, newslettery, aktualizace popisující CreDeMa služby, v aplikacích přiměřeně nutných a doplňkových k výše uvedenému. Zákazník může používat  CreDeMa obchodní značku, obchodní jméno, značku služeb = souhrnně CreDeMa ochranné známky, v propagaci a reklamě spojené s nabídkou zákaznického obsahu přes společnost CreDeMa, pokud předloží kopii předchozího písemného souhlasu, a že z tohoto používání za žádných okolností nevyplývá, že CreDeMa podporuje, sponzoruje, certifikuje, schvaluje nebo je zodpovědná za obsah zákazníka. Zákazník musí obdržet nejdříve písemný souhlas, kde je použití CreDeMa ochranných známek omezeno na systémy, kde je dostupný obsah zákazníka.

5. Použití uživatelského obsahu

Některé prvky na této webové stránce nebo některé Služby mohou povolit zákazníkovi zobrazit, zveřejnit, sdílet, ukládat nebo spravovat: (a) myšlenky, nápady, doporučení, rady, (b) ostatní obsah, včetně fotografií a videí. Poskytováním uživatelského obsahu společnosti CreDeMa (email, odeslání stránky, odpovědi v průzkumu), prohlašujete a zaručujete, že (i) máte právo distribuovat uživatelský obsah přes webovou stránku nebo služby, protože jste buď autorem obsahu a máte oprávnění jej distribuovat, nebo že máte příslušné distribuční právo, licenci, povolení k užití, souhlas, v písemné podobě, od autora práv nebo jiného vlastníka uživatelského obsahu, (iii) nebudete poškozovat práva žádné třetí strany.

Ustanovení této sekce se vztahuje především na uživatelský obsah zveřejněný na firemních stránkách společnosti CreDeMa nebo předložený přímo společnosti CreDeMa.

Jste samostatně zodpovědní za veškerý uživatelský obsah nebo obsah schválený přes Váš účet, důsledky z něj plynoucí, za požadavky na něj, a distribuci.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

  1. Vaše uživatelské příspěvky jsou zcela dobrovolné.
  2. Vaše uživatelské příspěvky nezakládají důvěrné vztahy nebo nedávají společnosti CredeMa povinnost považovat je za důvěrné nebo tajné.
  3. CreDeMa nemá žádnou povinnost, výslovnou nebo vyplývající, rozvíjet nebo používat Vaše uživatelské příspěvky, a nenáleží Vám ani nikomu jinému žádná náhrada za úmyslné nebo neúmyslné použití Vašich příspěvků.
  4. CreDeMa může pracovat na stejném nebo podobném obsahu, může získat podobný obsah z jiných zdrojů, může jej rozvíjet nebo provádět jiné akce.

CreDeMa vlastní výhradní práva (včetně duševního vlastnictví a jiných majetkových práv) na jakékoliv uživatelské příspěvky poskytovanými CreDeMou, a má nárok na neomezené užívání a šíření jakýchkoliv uživatelských příspěvků, poskytovaných za jakýmkoliv účelem, komerčním nebo jiným, bez možnosti náhrady pro Vás nebo kohokoliv jiného.

6. prodej a služby

Smlouva o dodávce zboží nebo služeb bude vytvořena pouze v případě, pokud přijmeme Vaši objednávku (psanou formou, posláním emailu nebo plněním objednávky). Zboží a služby nabízené na této webové stránce nemusí být aktuálně dostupné při vystavení Vaší objednávky, vyhrazujeme si právo od služby kdykoliv odstoupit. Budeme se snažit dodávat zboží a poskytovat služby v souladu s lhůtami uvedenými na této stránce, ale nemělo by to být podstatou tohoto ujednání, a nebudeme nést žádnou zodpovědnost za zpoždění nebo nemožnost dodat zboží/službu díky faktorům, které nemáme pod kontrolou. Tato webová stránka je dostupná, ale neneseme zodpovědnost za ztráty nebo poškození, které mohou vyplynout z použití této webové stránky nebo jejího obsahu.

7. Obsah

Všechny materiály na této stránce jsou chráněny proti kopírování. Můžete je pouze kopírovat, stahovat a reprodukovat pro svoje osobní použití. Nesmí být použity pro obchodní účely nebo pro zisk bez našeho písemného souhlasu.

8. Žádné naléhání

Zákazník souhlasí, že nebude přetahovat žádné zaměstnance z CreDeMy a žádné její pobočky s úmyslem zaměstnat je nebo z nich udělat smluvní partnery. Pokud si najmete jakéhokoliv zaměstnance CredeMy, zaplatíte za něj více než trojnásobek ročního platu nebo $200,000.

9. Vyloučení záruk

Zákazník výslovně uznává a souhlasí, že použití stránky a nabízených služeb je na jeho vlastní riziko, a že služby jsou poskytovány: „Tak, jak jsou“, „Jak jsou dostupné“ a „Se všemi chybami“. CreDeMa, její pracovníci, ředitelé, zaměstnanci a agenti se distancují od záruk, zákonných, výslovných nebo vyplývajících, záruk vyplývajících z titulu, prodejnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení. CreDeMa, její pracovníci, ředitelé, zaměstnanci a agenti  neposkytují záruky za: (i) schopnost softwaru fungovat bez omezení v daném prostředí, (ii) správnost a kompetentnost obsahu na této stránce, (iii) správnost a kompetentnost obsahu na jakékoliv propojené stránce (hyperodkazy, reklamní bannery  a jiné), (iv) služby nabízené na této stránce nebo jakékoliv propojené stránce.

Kromě toho, berete výslovně na vědomí a souhlasíte, že žádná slovní nebo psaná informace nebo rada od společnosti CreDeMa, jejích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a agentů nebude(i) představovat právní ani finanční radu, (ii) vytvářet záruku pro cokoliv na této stránce a pro nabízené služby, a uživatelé by se neměli spoléhat na žádnou takovou informaci nebo radu.

Tato uvedená zřeknutí se zastoupení a záruk platí v plném rozsahu daném zákonem, a měla by platit po celou dobu trvání této dohody nebo používání této stránky nebo služeb zde nabízených.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

CREDEMA NENESE ŽÁDNOU ZOPDOVĚDNOST za používání služeb zákazníkem nebo koncovým uživatelem, a není zodpovědná za následné, vedlejší nebo zvláštní škody: ztráta použitelnosti, přerušení podnikání, ztráta zisku, ztráta příjmu, peněžní nebo exemplární škody, i když si je jich CreDeMa vědoma. CreDeMa nenese odpovědnost v souhrnu za více než celkové poplatky skutečně obdržené od zákazníka za poskytování služeb,  během jakékoliv 12 t- ti měsíční periody.

Kromě toho, berete výslovně na vědomí a souhlasíte, že jakýkoliv spor vztahující se k této stránce nebo nabízeným službám, musí být zahájen do jednoho roku od jeho objevení se, jinak bude trvale promlčen.

Tato uvedená omezení odpovědnosti platí v plném rozsahu daném zákonem, a měla by platit po celou dobu trvání této dohody nebo používání této stránky nebo služeb zde nabízených.

11. Nepřijímáme třetí strany

Nic v této dohodě nesmí být pokládáno za práva a výhody třetích stran. Jde o smlouvu pouze mezi CredeMou a zákazníkem.

Sdílejte tuto stránku

FacebookTwitterPinterestShare to Stumble UponTwitterMore...